EN FR
EN FR


Section: Dissemination

Teaching

Pr. Jean-Claude Paul, Pr. Jun-Hai Yong, Dr. Bin Wang and Dr. Hui Zhang teach at Tsinghua University. Dr. Hui Zhang is the Dean of the Scool of Software Teaching Program.

Pr. Xiaopeng Zhang and Dr. Weiming Dong teach at Graduate University of Chinese Academy of Sciences.